รวงผึ้งรุ่งโรจน์สุภัทรพงศ์, จตุรานนท์วิมลรัตน์, และ จรัสรวีวัฒน์สิราวรรณ. 2021. “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองและทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ”. วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ 6 (1), 48-68. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jsbs/article/view/244686.