แลสันกลาง ส.; อุปสอด อ.; ขันทา ว. .; เจริญจันทร์แดง แ. แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ของชุมชนแม่ฮวก เทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง. วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ , [S. l.], v. 6, n. 3, p. 440–458, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jsbs/article/view/249703. Acesso em: 1 ก.ค. 2022.