(1)
แลสันกลาง ส.; อุปสอด อ.; ขันทา ว. .; เจริญจันทร์แดง แ. แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ของชุมชนแม่ฮวก เทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง. วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ 2021, 6, 440-458.