(1)
รวงผึ้งรุ่งโรจน์ส.; จตุรานนท์ว.; จรัสรวีวัฒน์ส. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองและทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 . วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ 2021, 6, 48-68.