[1]
แลสันกลาง ส., อุปสอด อ., ขันทา ว. และ เจริญจันทร์แดง แ. 2021. แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ของชุมชนแม่ฮวก เทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง. วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ . 6, 3 (ต.ค. 2021), 440–458.