[1]
รวงผึ้งรุ่งโรจน์ส., จตุรานนท์ว. และ จรัสรวีวัฒน์ส. 2021. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วรรณคดีไทย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองและทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 . วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ . 6, 1 (ม.ค. 2021), 48-68.