ผู้ทรงคุณวุฒิ

กลุ่มที่ 1 สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย (Internal Peer Reviewers)
1 พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, ศ. ดร. วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  
2 พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ. ดร. บัณฑิตวิทยาลัย
3 พระรัตนมุนี, ผศ. ดร. วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
4 พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร. วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
5 พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ผศ. ดร. คณะพุทธศาสตร์
6 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ. ดร. คณะสังคมศาสตร์     
7 พระครูศรีวรพินิจ, ผศ. ดร. วิทยาเขตพะเยา
8 พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ, ผศ. ดร. หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา    
9 พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ. ดร. บัณฑิตวิทยาลัย
10 พระครูศรีรัตนากร, ผศ. ดร. วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
11 พระมหาอานนท์ อานนฺโท, ผศ. ดร. วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
12 พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต, ดร. สถาบันภาษา
13 พระมหายงยุทธ กนฺตาโภ, ดร.  วิทยาลัยพระธรรมทูต
14 พระมหาธนาธิป มหาธมฺมรกฺขิโต, ดร. วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
15 รศ. ดร.วันชัย พลเมืองดี วิทยาเขตพะเยา
16 อ. ดร.พิสิฎฐ์ โคตรสุโพธิ์ วิทยาเขตเชียงใหม่
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย (External Peer Reviewers)
1 พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ. ดร.  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
2 ศ. ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3 รศ. ดร.ประเวศ อินทองปาน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4 รศ. ดร.สุวิญ รักสัตย์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
5 รศ. ดร.ภาสกร ดอกจันทร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
6 รศ. ดร.วิโรจน์ อินทนนท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 รศ. ดร.ปรุตม์ บุญศรีตัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 รศ. ดร.ประยงค์ จันทร์แดง มหาวิทยาลัยพะเยา
9 รศ. ฟื้น ดอกบัว  ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
10 รศ. ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน  มหาวิทยาลัยมหิดล 
11 ผศ. ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
12 ผศ. ดร.ประทีป พืชทองหลาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
13 ผศ. ดร.บุญรอด บุญเกิด มหาวิทยาลัยบูรพา 
14 ผศ. ดร.อภิญวัฒน์ โพธิ์สาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15 ผศ. ดร.ชาตรี ชุมเสน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
16 ผศ. ดร.สยาม ราชวัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 ผศ. ดร.ระพี แสงสาคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 ผศ. ดร.ภัทรชัย อุทาพันธ์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  
19 ผศ. ดร.วิเชียร เเสนมี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
20 ผศ. ดร.สุเทพ สารบรรณ ข้าราชการบำนาญ  
21 อ. ดร.สวัสดิ์ อโณทัย มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
22 อ. ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
23 Dr. Lim Hui Ling  Religious Scholar, Singapore  
     
กลุ่มที่ 2 การสอนสังคมศึกษาและรัฐศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย (Internal Peer Reviewers)
1 พระครูโสภณปริยัติสุธี, รศ. ดร. วิทยาเขตพะเยา
2 พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ. ดร. คณะสังคมศาสตร์     
3 รศ. ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง คณะสังคมศาสตร์     
4 รศ. ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช คณะสังคมศาสตร์     
5 ผศ. ดร.อุบล วุฒิพรโสภณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 
6 ผศ. ดร.สหัทยา วิเศษ วิทยาเขตพะเยา
7 ผศ. พิศมัย วงค์จำปา วิทยาเขตพะเยา
8 ผศ. มงคลกิตต์ โวหารเสาวภาคย์ วิทยาเขตพะเยา
9 ผศ. คนอง วังฝายแก้ว วิทยาเขตพะเยา
10 อ. ดร.ส่งเสริม แสงทอง วิทยาเขตเชียงใหม่
11 ร.ต.ต. ดร.สมยศ ปัญญามาก วิทยาเขตพะเยา
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย (External Peer Reviewers)
1 พระนิทัศน์ ธีรปญฺโญ, ดร. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
2 ศ. ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 รศ. ดร.ดำรงศักดิ์ จันโททัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
4 รศ. ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5 รศ. ดร.วีระ เลิศสมพร มหาวิทยาลัยพะเยา
6 รศ. ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน  มหาวิทยาลัยมหิดล 
7 ผศ. ดร.อนันต์ อุปสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
8 ผศ. ดร.วินิจ ผาเจริญ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 ผศ. จักรแก้ว นามเมือง ข้าราชการบำนาญ  
10 ผศ. นวรัตน์ บุญภิละ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
11 อ. ดร.ธรรมรัตน์ โพธิสุวรรณปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
12 อ. ดร.ภรณี แก้วบวร  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
13 อ. ดร.บุญยอด ศรีรัตนสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
14 อ. ดร.มนตรี หลินภู มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
15 จ.ส.อ. ดร.นิยม ยากรณ์  นักวิชาการอิสระ, มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ  
16 Assoc. Prof. Dr. Kuldeep Kaur  Panjab University, India 
17 Dr. Manish Sharma  Panjab University, India 
     
กลุ่มที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (รวมถึงภาษาศาสตร์และวัฒนธรรม)
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย (Internal Peer Reviewers)
1 พระปลัดกันทวี ฐานุตฺตโร, ผศ. ดร. วิทยาเขตพะเยา
2 พระครูสุธีสุตสุนทร, ดร. วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
3 พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ, ดร.   วิทยาเขตขอนแก่น
4 ผศ. ดร.อดุลย์ คนแรง คณะมนุษยศาสตร์ มจร. 
5 อ. ดร.เดชา ตาละนึก วิทยาเขตเชียงใหม่
6 ร.ต.ต. ดร.สมยศ ปัญญามาก วิทยาเขตพะเยา
7 อ. พิงพร ศรีแก้ว วิทยาเขตพะเยา
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย (External Peer Reviewers)
1 รศ. ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2 รศ. ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
3 รศ. ดร.บุญเหลือ ใจมโน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
4 ผศ. ดร.บุญชู ภูศรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5 ผศ. ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย มหาวิทยาลัยพะเยา 
6 ผศ. ดร.คมกฤช ตาชม  มหาวิทยาลัยพะเยา 
7 ผศ. คมศิลป์ พลแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
8 อ. ดร. พิสุทธิ์พงศ์ เอ็นดู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
9 อ. ดร. วิโรจน์ ทองปลิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
10  อ. ดร. สิงห์คำ รักป่า มหาวิทยาลัยพะเยา 
11 Mr. Rex Weylin Tyrone Independent Scholar, USA