ผลการศึกษาระดับภาวะผู้นำแบบ Inclusive Leadership ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงสถานการณ์ COVID-19

ผู้แต่ง

  • กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์
  • รังสิมา สว่างทัพ
  • รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์
  • ชนินาถ ทิพย์อักษร
  • กิตติกร ฮวดศรี

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นำแบบ Inclusive Leaders, ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สถานการณ์ COVID-19

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

          การวิจัย เรื่อง ระดับภาวะผู้นำแบบ Inclusive Leadership ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงสถานการณ์ COVID-19 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับภาวะผู้นำแบบ Inclusive Leadership ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยมีสมมติฐานว่าผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดบุรีรัมย์ มีลักษณะภาวะผู้นำแต่ละองค์ประกอบ Inclusive Leadership ในระดับสูง ดำเนินการวิจัยโดยการสำรวจระดับพฤติกรรมภาวะผู้นำตามแนวคิด Inclusive Leadership ของ Deloitte Global Research (2016) อันประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ สำคัญ คือ 1.ความยึดมั่นต่อแนวคิดผู้นำยุคใหม่แบบครบวงจร (Commitment) 2.ความกล้า (Courage) 3.การไม่มีอคติ (Cognizance of bias) 4. การอยากรู้ (Curiosity) 5. ความเข้าใจถึงความแตกต่างของภูมิหลัง (Cultural Intelligence) 6. ความร่วมมือ (Collaboration) การวิจัยนี้เป็นแบบเชิงสำรวจ (Survey Research) ทำการศึกษาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 83 คน เครื่องมือที่ใช้ในเก็บข้อมูลการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้นำยุคใหม่แบบครบวงจร (Inclusive Leadership) วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ SPSS สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นำ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดบุรีรัมย์ มีระดับพฤติกรรมภาวะผู้นำตามแนวคิด Inclusive Leadership ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ยระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้ง 6 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบพฤติกรรมภาวะผู้นำ : ด้านความยึดมั่นต่อแนวคิดผู้นำยุคใหม่แบบครบวงจร (Commitment) มีค่าคะแนนสูงสุด และ องค์ประกอบพฤติกรรมภาวะผู้นำ : ด้านความร่วมมือ มีค่าคะแนนรองลงมา

Downloads

Download data is not yet available.

References

กมลกานต์ เทพธรานนท์. (2549). ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้นำ แรงจูงใจภายใน คุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการกับความสำเร็จในการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
(วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชาญชัย อาจินสมาจาร. (2550). ภาวะผู้นำในองค์การ. กรุงเทพฯ.
ณฐวรรณ อัศดรวิเศษ. (2563). Diversity and Inclusion (D&I): ยังจำเป็นในช่วงวิกฤติ COVID-
19 หรือไม่. เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม. เข้าถึงได้จาก
https://www.scbeic.com/th/detail/product/7150
ดุษฎี นาคเรือง. (2558). ภาวะผู้นำและทักษะบริหารของผู้ประกอบการที่มีผลต่อความสำเร็จใน
การประกอบธุรกิจ กรณีศึกษา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดยะลา. วารสารวิชาการ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้า.
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา. (2564). ผลกระทบของ Covid-19 ต่อเศรษฐกิจไทย และคนทำธุรกิจ SME.
เข้าถึงเมื่อ 5 มกราคม. เข้าถึงได้จาก
https://www.krungsri.com/th/plearn-plearn/covid19-newnormal-with-sme
ประหยัด แซ่หลิม. (2547). “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จของการเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตธนบุรี.” วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
พนิดา ไชยแก้ว. (2559). อิทธิพลภาวะผู้นำของ Generation Y ต่อความสำเร็จทางธุรกิจ
กรณีศึกษา ผู้ประกอบการกลุ่ม Generation Y ในประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์ปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
รัตติกรณ์ จงวิศาล. (2549). “การศึกษาภาวะผู้นําของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมไทย”. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 .กรุงเทพฯ.
อัจฉรา อัฏฏาลคุปต์. (2559). การศึกษาสมรรถนะหลักของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน. (วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.
Bernadette Dillon & Juliet Bourke. (2016) . The Six Signature Traits of Inclusive
Leadership: Thriving in a diverse new world. Deloitte University Press. Deloitte University.

เผยแพร่แล้ว

03-07-2020