จูฑะสุวรรณศิริ อ. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือนของชุมชนบางไส้ไก่ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร”. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ปี 14, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2021, น. 162-74, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/journaldru/article/view/253544.