แดงสังวาลย์ ณ., พสุนนท์ ป., และ จันทึก ธ. “การศึกษาสภาพการณ์ของการใช้บริการร้านอาหารพื้นถิ่นในกลุ่ม จังหวัดเมืองรองเขตภาคกลาง : การวิจัยแบบผสมวิธี”. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ปี 14, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2021, น. 121-38, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/journaldru/article/view/253534.