รุ่งเรืองรณชัย ส., และ รักพรมงคล ภ. “กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร”. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ปี 14, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2021, น. 76-92, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/journaldru/article/view/253487.