พงศ์ธนาพาณิช ป. ., ตั่งโพธิสุวรรณ ส. ., และ โรจนแสง เ. . “ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารระดับตำบล (OTOP) ในจังหวัดนนทบุรี”. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ปี 14, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 114-27, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/journaldru/article/view/253231.