[1]
จูฑะสุวรรณศิริ อ., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือนของชุมชนบางไส้ไก่ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร”, journaldru, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 162–174, ธ.ค. 2021.