[1]
แดงสังวาลย์ ณ., พสุนนท์ ป., และ จันทึก ธ., “การศึกษาสภาพการณ์ของการใช้บริการร้านอาหารพื้นถิ่นในกลุ่ม จังหวัดเมืองรองเขตภาคกลาง : การวิจัยแบบผสมวิธี”, journaldru, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 121–138, ธ.ค. 2021.