[1]
รุ่งเรืองรณชัย ส. และ รักพรมงคล ภ., “กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร”, journaldru, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 76–92, ธ.ค. 2021.