[1]
พงศ์ธนาพาณิช ป. ., ตั่งโพธิสุวรรณ ส. ., และ โรจนแสง เ. ., “ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารระดับตำบล (OTOP) ในจังหวัดนนทบุรี”, journaldru, ปี 14, ฉบับที่ 2, น. 114–127, ธ.ค. 2020.