จูฑะสุวรรณศิริ อุษา. 2021. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือนของชุมชนบางไส้ไก่ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร”. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 14 (1). Bangkok, Thailand:162-74. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/journaldru/article/view/253544.