แดงสังวาลย์ ณนนท์, พสุนนท์ ประสพชัย, และ จันทึก ธีระวัฒน์. 2021. “การศึกษาสภาพการณ์ของการใช้บริการร้านอาหารพื้นถิ่นในกลุ่ม จังหวัดเมืองรองเขตภาคกลาง : การวิจัยแบบผสมวิธี”. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 14 (1). Bangkok, Thailand:121-38. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/journaldru/article/view/253534.