รุ่งเรืองรณชัย สุนิรันดร์, และ รักพรมงคล ภูมิพิพัฒน์. 2021. “กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร”. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 14 (1). Bangkok, Thailand:76-92. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/journaldru/article/view/253487.