พงศ์ธนาพาณิช ประภาศรี, ตั่งโพธิสุวรรณ สุวีณา, และ โรจนแสง เชาว์. 2020. “ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารระดับตำบล (OTOP) ในจังหวัดนนทบุรี”. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 14 (2). Bangkok, Thailand:114-27. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/journaldru/article/view/253231.