จูฑะสุวรรณศิริ อ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือนของชุมชนบางไส้ไก่ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, Bangkok, Thailand, v. 14, n. 1, p. 162–174, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/journaldru/article/view/253544. Acesso em: 8 ก.พ. 2023.