แดงสังวาลย์ ณ.; พสุนนท์ ป.; จันทึก ธ. การศึกษาสภาพการณ์ของการใช้บริการร้านอาหารพื้นถิ่นในกลุ่ม จังหวัดเมืองรองเขตภาคกลาง : การวิจัยแบบผสมวิธี. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, Bangkok, Thailand, v. 14, n. 1, p. 121–138, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/journaldru/article/view/253534. Acesso em: 8 ก.พ. 2023.