รุ่งเรืองรณชัย ส.; รักพรมงคล ภ. กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, Bangkok, Thailand, v. 14, n. 1, p. 76–92, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/journaldru/article/view/253487. Acesso em: 31 ม.ค. 2023.