พงศ์ธนาพาณิช ป. .; ตั่งโพธิสุวรรณ ส. .; โรจนแสง เ. . ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารระดับตำบล (OTOP) ในจังหวัดนนทบุรี. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, Bangkok, Thailand, v. 14, n. 2, p. 114–127, 2020. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/journaldru/article/view/253231. Acesso em: 28 ก.ย. 2022.