(1)
จูฑะสุวรรณศิริ อ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือนของชุมชนบางไส้ไก่ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร. journaldru 2021, 14, 162-174.