(1)
แดงสังวาลย์ ณ.; พสุนนท์ ป.; จันทึก ธ. การศึกษาสภาพการณ์ของการใช้บริการร้านอาหารพื้นถิ่นในกลุ่ม จังหวัดเมืองรองเขตภาคกลาง : การวิจัยแบบผสมวิธี. journaldru 2021, 14, 121-138.