(1)
รุ่งเรืองรณชัย ส.; รักพรมงคล ภ. กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร. journaldru 2021, 14, 76-92.