(1)
พงศ์ธนาพาณิช ป. .; ตั่งโพธิสุวรรณ ส. .; โรจนแสง เ. . ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารระดับตำบล (OTOP) ในจังหวัดนนทบุรี. journaldru 2020, 14, 114-127.