[1]
แดงสังวาลย์ ณ., พสุนนท์ ป. และ จันทึก ธ. 2021. การศึกษาสภาพการณ์ของการใช้บริการร้านอาหารพื้นถิ่นในกลุ่ม จังหวัดเมืองรองเขตภาคกลาง : การวิจัยแบบผสมวิธี. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 14, 1 (ธ.ค. 2021), 121–138.