[1]
รุ่งเรืองรณชัย ส. และ รักพรมงคล ภ. 2021. กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 14, 1 (ธ.ค. 2021), 76–92.