[1]
กองนวล พ. , ธโนภานุวัฒน์ ส. และ ตั้งจิตสมคิด ว. 2021. การพัฒนาอารยสถาปัตย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในชุมชนเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 14, 1 (ธ.ค. 2021), 41–56.