[1]
พงศ์ธนาพาณิช ป. , ตั่งโพธิสุวรรณ ส. และ โรจนแสง เ. 2020. ความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารระดับตำบล (OTOP) ในจังหวัดนนทบุรี. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 14, 2 (ธ.ค. 2020), 114–127.