กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (2020): กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF