1.
แสงแดงล. แนวความคิดหลังจากการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึงจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์. Inst Cult Art J [ินเทอร์เน็ต]. 29 มิถุนายน 2020 [อ้างถึง 30 พฤศจิกายน 2021];21(2):122 -135. vailable at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/163500