1.
ประทีปะวณิชศ. การศึกษากระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ กรณีศึกษา พื้นที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา. Inst Cult Art J [Internet]. 2018Dec.27 [cited 2020Jun.6];20(1):146 -159. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/163420