1.
บุญญะเดโชน. ข้อสังเกตเรขศิลป์สัญลักษณ์เพื่อภูมิทัศน์เมืองญี่ปุ่น. Inst Cult Art J [Internet]. 2018Dec.27 [cited 2020Feb.29];20(1):24-5. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/163215