1.
ขุนมธุรส*ท. กระบวนทัศน์เชิงสังคมด้านครอบครัวในวรรณกรรมของดอกไม้สด THE SOCIAL PARADIGM OF FAMILY IN THE LITERARY WORKS OF DOKMAISOD. Inst Cult Art J [Internet]. 1 [cited 2020Feb.23];14(2). Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/15156