1.
ภิรมย์รักษ์เ. KHUEN LOY IN KHON. Inst Cult Art J [Internet]. 2019Dec.28 [cited 2020Apr.2];21(1):128 -136. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/137972