แสงแดงลักขณา. “แนวความคิดหลังจากการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึงจริยธรรมทางการวิจัยนาฏยศิลป์”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 21, no. 2 (มิถุนายน 29, 2020): 122 - 135. ืบค้น พฤศจิกายน 30, 2021. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/163500.