ขุนมธุรส*ทรงภพ. “กระบวนทัศน์เชิงสังคมด้านครอบครัวในวรรณกรรมของดอกไม้สด THE SOCIAL PARADIGM OF FAMILY IN THE LITERARY WORKS OF DOKMAISOD”. Institute of Culture and Arts Journal 14, no. 2 (1). Accessed February 20, 2020. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/15156.