ภิรมย์รักษ์เฉลิมชัย. “KHUEN LOY IN KHON”. Institute of Culture and Arts Journal 21, no. 1 (December 28, 2019): 128 - 136. Accessed April 9, 2020. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/137972.