เขียวมณี ส. “เดี่ยวซออู้เพลงกราวใน ทางหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดูรยะชีวิน) กรณีศึกษาครูจีรพล เพชรสม”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, ปี 21, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2019, น. 21-34, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/99011.