จันทราสา ร. “ผลวิเคราะห์เส้นใยหญ้าแฝกกับแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม (กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหญ้าแฝกจังหวัดพะเยา)”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, ปี 17, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2017, น. 120-9, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/80485.