เรืองรอง อ. “โดยสำคัญ ‘ปัญญา’ ของนารี: ภาพลักษณ์สตรีในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น กับปัจจัยเกื้อกูลด้านการศึกษา”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, ปี 17, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2017, น. 9-18, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/80430.