คงสำราญ ป. “ปรารถนา คงสำราญ”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, ปี 24, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2022, น. 5, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/259976.