ธงชัย ป. ., และ เฉิ่น ถิ บิ๊ก ถาว. “วัฒนธรรมเวียดนามผ่านขนมตามเทศกาล”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, ปี 24, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2022, น. 9-21, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/257669.