กระแสอินทร์ อ., เสนาะเมือง เ., ไตรรัตน์วงศ์ น., และ โรจนธรรม น. . “การพัฒนากรอบแนวคิดสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามแนวทาง BCG”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, ปี 24, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2022, น. 122-36, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/256867.