ไชยจันทร์ ก. . . “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองรองในภาคเหนือ : การประเมินศักยภาพในจังหวัดน่าน ลำปาง เพชรบูรณ์”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, ปี 24, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2022, น. 22-36, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/256708.