แซ่เจี่ย ธ. “การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการแปลในระดับประโยค: กรณีศึกษาการแปล นวนิยายเรื่อง 1984 ของจอร์จ ออร์เวลล์”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, ปี 24, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2022, น. 137-49, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/256458.