สิริมงคลกาล ส. “เครื่องปั้นดินเผารูปแบบศิลปกรรมชุด สีสันศิลปวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน”. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ, ปี 23, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2022, น. 120-48, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/255573.